अथर्वशीर्षाचे आठ भाग कुठले? - Welcome to Swayam Talks
×

Start your free trial now!

Download Swayam Talks App

But first register here 👇🏻

Register
 

धनंजय गोखले

अथर्वशीर्षाचे आठ भाग कुठले?

पहिल्या भागात अथर्वशीर्षाचा अर्थ समजून घेतल्यावर या भागात आपण पाहाणार आहोत, अथर्वशीर्षाची रचना ! अथर्वशीर्ष हे वेगवेगळ्या भागात कसे विभागले आहे, त्या प्रत्येक भागाचे काय महत्त्व आहे, त्या भागाचा काय अर्थ आहे हे या भागात श्री धनंजय गोखले समजावून सांगतायत.

 

Related Video


Trending Now

Other Podcasts

Swayam Recommends

Social Change Makers

Who Followed their Heart

स्वयं मुंबई २०२१